GDPR

INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

Společnost Technik Děčín - Ulf Czastka IČO: 12761796 se sídlem Labské nábř. 246/79 Děčín 40502 (dále jen ,,Technik Děčín - Ulf Czastka“) v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Zpracování osobních údajů je v Technik Děčín - Ulf Czastka prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,Nařízení“) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE Technik Děčín - Ulf Czastka ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze v tom rozsahu, který je nezbytný pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány. Technik Děčín - Ulf Czastka požaduje od subjektu údajů vždy pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní vzhledem k účelu zpracování. Zásadu zpracování pouze relevantních osobních údajů a zásadu zpracování osobních údajů pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu Technik Děčín - Ulf Czastka dodržuje též v případě, že osobní údaje nebyly získány přímo od subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány s dostatečnou pečlivostí, aby nedocházelo k nepřesnostem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který jsou zpracovány. Při zpracování osobních údajů je dbáno o jejich náležité zabezpečení a jejich ochranu zabezpečují přiměřená technická zabezpečení ve formě fyzického zabezpečení i ve formě informačních technologií a přiměřená organizační opatření.

Při prohlížení internetových stránek Technik Děčín - Ulf Czastka ke zpracování osobních údajů nedochází.

PRO JAKÉ ÚČELY JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁNY?

Osobní údaje jsou Technik Děčín - Ulf Czastka zpracovávány nejčastěji pro účely plnění smlouvy, a dále pro účely plnění právní povinnosti uložené Technik Děčín - Ulf Czastka. Ke zpracování osobních údajů dochází též na základě souhlasu subjektu údajů. Technik Děčín - Ulf Czastka může osobní údaje zpracovávat též pro účely oprávněných zájmů Technik Děčín - Ulf Czastka.

OD KOHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁNY?

Osobní údaje jsou získávány především přímo od subjektů údajů, v menší míře pak od jiného subjektu jako je obchodní zástupce nebo obchodní partner. Osobní údaje jsou získávány též z veřejných rejstříků, jako je obchodní rejstřík.

JAKÁ MÁ SUBJEKT ÚDAJŮ PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Subjekt údajů má zejména následující práva:

právo svůj souhlas kdykoli odvolat,

právo osobní údaje opravit či doplnit,

právo požadovat omezení zpracování,

právo vznést námitku či stížnost,

právo požadovat přenesení údajů,

právo na přístup k osobním údajům,

právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“).

JAKÁ JE DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, za jakým byly zpracovány. Jednotlivé archivační doby se řídí právními předpisy a interními předpisy Technik Děčín - Ulf Czastka (zejména směrnicí o ochraně osobních údajů). Interní předpisy mohou být subjektu údajů na jeho písemnou žádost předloženy k nahlédnutí v provozovně Technik Děčín - Ulf Czastka , Labské nábř. 246/79, Děčín 4 , 405 02

S KÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLENY?

Příjemci osobních údajů mohou být naši externí spolupracovníci, kteří poskytli dostatečné záruky zabezpečení ochrany osobních údajů.

MŮŽE DOJÍT K PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ?

K předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nedochází.

JE MOŽNÉ ZÍSKAT KOPII ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technik Děčín - Ulf Czastka poskytne kopii zpracovaných osobních údajů na žádost subjektu údajů, jehož osobní údaje byly zpracovány. Za další požadované kopie může Technik Děčín - Ulf Czastka účtovat přiměřený poplatek k úhradě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace rovněž v elektronické formě, která se běžně používá. Pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Informace jsou poskytovány bez zbytečného odkladu a v každém případě ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce od přijetí žádosti.

JAK MŮŽETE Technik Děčín - Ulf Czastka KONTAKTOVAT VE VĚCI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technik Děčín - Ulf Czastka můžete kontaktovat poštou nebo emailem . Kontaktní údaje Technik Děčín - Ulf Czastka jsou následující:

 

Technik Děčín - Ulf Czastka
Labské nábřeží 246/79
405 02 Děčín 4
e-mail: 

obchod@technik-decin.cz

K fajn běhu webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit". Díky

Povolit
Nastavení
Zakázat