Reklamační podmínky

Dodací lhůty, které uvádíme ve smlouvě, jsou závazné. Pokud je pro dodávku sjednaná určitá lhůta, pak se za její překročení považuje pouze prodlení delší než 7 pracovních dní po té, co nás zákazník upomenul. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat peněžitou náhradu škody, vzniklou nedodržením dodacího termínu teprve po marném uplynutí námi stanoveného termínu. V případě dodatečných změn předmětu dodávky se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje. V případě přerušení výroby v důsledku stávek, veřejných nepokojů, výluky, úplného nebo částečného přerušení výroby u naší firmy z jakékoliv příčiny, nebo při podobných událostech v důležitých kooperujících podnicích, v případě války či zásahu úřadů, jakož i všech ostatních případech vyšší moci, se běh dodací lhůty přerušuje po dobu vlastního trvání těchto překážek a o dobu nutnou k odstranění provozních následků těchto překážek. Vyhrazujeme si právo změnit konstrukci a tvar předmětu dodávky, pokud vzhled předmětu dodávky není touto úpravou podstatně změněn. Dále si vyhrazujeme právo, místo objednaného předmětu dodávky dodat za stejných podmínek jiný předmět stejného druhu-musí však být jednoznačně odsouhlaseno oboustranně.

Přechod nebezpečí škody Nebezpečí škody na předmětu dodávky vzniklé zejména jeho úplným nebo částečným zničením, zhoršením vlastností, ztrátou, poškozením jakož i škody vzniklé v souvislosti s jeho zadržením či odebráním třetí osobou, přechází na zákazníka v případě osobního odběru předáním zákazníkovi nebo jeho zmocněnci nebo jeden den po doručení, v případě odeslání pak opuštěním našeho výrobního závodu.

Převzetí zboží Zákazník je oprávněn ve lhůtě jednoho týdne od doručení našeho účtu – avíza, kterým oznamujeme, že zboží je připraveno k převzetí, přezkoušet předmět dodávky v našem podniku nebo v místě, které k uskutečnění přejímky určíme. Jestliže se zákazník dostane do prodlení s přejímkou, zasláním dispozic k odeslání zboží nebo s placením po dobu delší než jeden týden, jsme oprávněni po marném uplynutí další dodatečné čtrnáctidenní lhůty od smlouvy odstoupit, nebo požadovat náhradu škody. Náhradu škody jsme oprávněni požadovat i v případě, že předmět dodávky v důsledku porušení smluvních povinností zákazníkem nebyl vyroben nebo dokončen. Ve všech případech porušení smluvních povinností ze strany zákazníka můžeme předmětem dodávky volně disponovat. Tím není dotčené naše právo požadovat pokutu ve výši 30% z netto kupní ceny předmětu dodávky, která se tímto sjednává. Jsme oprávněni požadovat náhradu nákladů (vč. DPH) vynaložených při pořizování speciálních dílů. Pokud zákazník nepřevezme zboží ani po uplynutí dalšího týdne, jsme kromě toho oprávněni předmětem dodávky disponovat a ve lhůtě 4 týdnů ode dne, kdy jsme se zbožím takto naložili, dodat jiný předmět stejného druhu. Tím není dotčena splatnost ceny ani sjednané úroky či sankce. Zákazník je v tomto případě zbaven možnosti namítat, že mu nebylo plněno.

Záruka za jakost zboží. Ručíme za kvalitu námi vyrobených a dodaných výrobků. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není v záručním listě uvedeno jinak ode dne převzetí plnění nebo kupní. Za díly vyrobené subdodavateli, které používáme při výrobě našeho výrobku, ručíme pouze v rámci obecně závazných předpisů pokud není stanoveno jinak. Naše ručení spočívá v opravě nebo náhradě vadných dílů a v tom, že odstraníme škody způsobené ostatními díly předmětu dodávky, pokud se prokáže, že závada spočívá ve vadné konstrukci, vadném materiálu nebo práci (dodatečná oprava). Vyměněné díly se stávají naším vlastnictvím. V případě použití použitých popř. repasovaných dílů ručíme za tyto v rámci těchto podmínek po dobu 6-ti měsíců. Na tuto skutečnost musí být zákazník vždy upozorněn před zahájením vlastní výroby. Jestli-že se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může zákazník žádat o změnu nebo úlevy smluvních povinností, avšak po uplynutí 6-ti měsíců ode dne dodávky má zákazník nárok pouze na dodatečnou opravu. Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradní dodávku. Zjevné vady musí být zákazníkem oznámeny bez zbytečného odkladu písemně poté, kdy zákazník vady zjistil, nebo při vynaložené odborné péči zjistit měl, jinak právo zákazníka z vad zboží nemůže být přiznáno. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v případě, že předmět byl zákazníkem, nebo třetí osobou pozměněn, ať již vestavěním cizích dílů nebo jiným způsobem a vady jsou v příčinné souvislosti s těmito změnami. Povinnosti ze záruky se nevztahují ani v případě, že škody jsou způsobeny tím, že zákazník zanedbal předpisy o údržbě a obsluze předmětu dodávky, případně porušil obecně závazné předpisy. Povinnosti ze záruky jsou pro nás závazné až poté, co zákazník splnil své smluvní povinnosti, zejména splatil kupní cenu v plném rozsahu. Za odstranění vad, ohlášených během záruční lhůty, ručíme do jejich odstranění a v tomto smyslu se záruční lhůta upravuje.

Ručení zásadně, pokud to zákon připouští, vylučuje se naše ručení. V případě, že naše ručení vyloučeno není, například pro hrubé porušení závazků či pro nedostatek smluvně sjednaných vlastností výrobků, omezuje se ručení na náhradu těch škod, které mohly být předvídány při projednání smlouvy nebo při jejím uzavření. To platí přiměřeně i v případech našeho neplnění povinností k dodatečnému vylepšování, případně porušení naší povinnosti k opatrování věcí, svěřených zákazníkem nebo třetí osobou.

Objednávky oprav Veškeré reklamace a opravy se objednávají pouze písemnou formou a to na E-mailu: Obchod@technik-decin.cz  popř. telefonicky na tel.: +420 777 923 628 Opravy se provádějí v sídle výrobce – dodavatele, popř. jeho smluvních partnerů. Opravu záruční i po-záruční je možno provést i v jiném smluveném místě, avšak výjezd servisního vozu zhotovitele je hrazen podle počtu ujetých km s příslušnou sazbou dle typu vyslaného vozu. Rovněž jsou v případě záruční opravy a objednaného výjezdu hrazen objednatelem cestovní náklad spojený s touto cestou (diety, případné ubytování a pod). Tyto poplatky jsou hrazeny hotově proti příslušnému vystavenému dokladu! Při provádění oprav, servisu a služeb zákazníkům nám k zajištění našich pohledávek, vzniklých v souvislosti s obchodním případem, přísluší právo zadržovací, jakož i právo zastavení k předmětům, které jsou nám předány. Při opravách nezaniká zadržovací právo k jednotlivým dílům v případě jeho spojení s předmětem opravy. Stejná práva mohou být uplatňována i k zajištění pohledávek vzniklých v souvislosti s dříve provedenými zakázkami nebo jinými obchodními smlouvami mezi námi a zákazníkem.